Statsstøtte mot diskriminering

Når politikk møter virkelighet kan verdier som henger høyt smake ganske surt. Hijab, blasfemi og spørsmålet om Frelsesarmeens barn- og unge (FABU) skal motta statsstøtte har vært krevende debatter om verdier og valgfrihet. Krevende var det også for de landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjonene når de møttes for å diskturere grunnstøtte til organisasjoner med krav til leders samlivsform.

bjarneHomofile diskrimineres og kristne stigmatiseres. Ingen vil gi fra seg valget av partner, kjæreste, ektefelle, samlivsform eller ønske om troskapsløfte. Skal ikke friheten til å velge partner også innebære en respekt for andres partnervalg? Dualiteten kommer sjelden til ordet når forsøk på dialog resulterer i rop om fordommer, moralisme eller prinsippsvakhet. Det samme kan sies om religiøse begrunnelser for valg av tillitsvalgte. Heldigvis finnes det krefter som ønsker å forstå fremfor fordømme.
Fortsett å lese «Statsstøtte mot diskriminering»

Ny IBUP vedteke

IMG_3345Barne- og ungdomtinget vedtok i dag eit nytt internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program. Mellom hovudsakene er jamstelling, barn og unge i krig og konflikt og retten til informasjon og privatliv.

Det internasjonale barne- og ungdomspolitiske programmet (IBUP) dannar grunnlaget for det internasjonale arbeidet til LNU, og vert vedteke for tre år om gongen. Programmet som vart vedteke, gjeld difor fram til 2012.

Mellom sakene LNU har forplikta seg til å jobbe for, er oppmoding til samarbeid mellom religiøse organisasjonar og trussamfunn i utviklingsland, arbeidet mot klasevåpen og alkoholreklame retta mot barn.

Eit gjennomgåande tema var jamstelling uavhengig av kjøn, etnisitet, tru og livssy, funksjonsevne, seksuell orientering og økonomisk og sosial bakgrunn. I tillegg vart eit nytt tema, retten til informasjon, teke inn.

Krav om lovfesting

Flere av LNUs medlemsorganisajoner tok ordet og krevde lovfesting av forskriften om grunnstøtte. De var også uenige i statssekretærens redegjørelse

LNUs representant i Fordelingsutvalget, Inge Carlén fra Hyperion, mente at begeret nå var fullt.

– Vi har levd med revidering av forskriften nesten årlig. Dette er uforutsigbart å håndtere, og departementet endrer attpåtil forskriften med et pennestrøk. Det har ikke vært uenighet om tolkningen fra andre, enn BLD, hevdet han.

–   Nok er nok. Vi er lei, og nå må det komme en lovfesting av grunnprinsippene i forskriften, mente Carlén.

Han fikk støtte fra Espen A. Hasle i ACTA – Barn og unge i Normisjon.

–    Det er vanskelige spørsmål som står sentralt. Det er viktig å kunne styre ut fra et verdigrunnlag, og derfor er vi positive til en lovfesting av prinsippene, sa han.

Også Marius Sørensen-Sjømæling fra Ungdom mot Narkotika var enig.

–    Uforutsigbarheten tærer veldig på, sa han.

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen ville imidlertid ikke garantere en lovfesting av grunnstøtten, men lovte å ta med seg signalene fra LNU.