Medlemsrekruttering og engasjement

Hvordan man rekrutterer og engasjerer nye medlemmer, er et svært aktuelt tema for frivillige organisasjoner. Arbeidsgruppen for Organisasjonsutvikling (AGOU) møttes rett før jul for å samtale om og dele erfaringer på dette feltet.

Utviklingstrender i samfunnet peker mot at folk generelt sett er mindre villige til å binde seg til medlemskap enn før. De deltar heller i tidsbegrensede aksjoner og «shopper» gjerne rundt hos ulike aktivitetsbydere. Når det gjelder barne- og ungdomsorganisasjonene har antall medlemmer samlet sett økt med nesten 100.000 de ti siste årene. Ser man på frivilligheten under ett, er det imidlertid tradisjonelle organisasjoner med fokus på å ivareta samfunnshensyn og verdier som opplever størst utfordring i forhold til medlemsrekruttering, mens nyere organisasjoner som appellerer til folks private behov når det gjelder aktiviteter og sosiale sammenkomster, vokser.

 

Kvalitet vs. kvantitet?OLYMPUS DIGITAL CAMERA
– Noen organisasjoner har som formål å organisere folks fritid, og da er aktivitetene og en voksende medlemsmasse et mål i seg selv. Andre typer organisasjoner jobber primært sett med ulike former for samfunnspåvirkning og har ikke nødvendigvis som mål at flest mulig skal bli medlemmer i selve organisasjonen, selv om et stort antall medlemmer kan hjelpe på for større gjennomslagskraft, poengterer en av deltakerne i arbeidsgruppen.

I deres organisasjon er fokuset i hovedsak på å fostre gode ledere og tillitsvalgte rundt om i landet. Dermed driver de mye med ferdighetstrening på ulike nivåer, samt verdiskolering av medlemmene. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at de er i behov av et visst antall betalende medlemmer for å kunne opprettholde økonomien, og dermed er nødt til å tenke medlemsverving aktivt.

Rapporten Frivillige organisasjoner i en ny tid slår fast at «I flere av barne- og ungdomsorganisasjoner er (…) rekruttering av nye medlemmer den aller viktigste økonomiaksjonen de kan foreta seg. Ett nytt medlem innrapportert til statlige myndigheter gir både mer nasjonal grunnstøtte fra BLD og mer Frifond-penger til lokalt arbeid.» (2011:70).

 

Rekrutteringsaktiviteter
En runde rundt bordet i arbeidsgruppen gav mange gode tips til rekruttering av nye medlemmer:

  • Sommerleir med fokus på å invitere med seg flest mulig venner
  • Nasjonale og regionale konferanser
  • Konferanseavgift som gir deg medlemskap i organisasjonen på kjøpet
  • Aktiviteter som ikke-medlemmer uforpliktende kan delta på og prøve ut
  • Produksjon av rekrutteringsmateriell til lokallagene
  • Stand med vervepremier på andres festivaler og konferanser
  • Målrettet jobbing med oppretting av nye lokallag
  • Gratis markedsføring av organisasjonens aktiviteter gjennom mediedekning
  • Arrangement som er åpne for frittstående foreninger, der de kan se verdien av å melde seg inn i en større organisasjon

 

Å motivere til frivillig engasjement
Som eksempler på vellykket mobilisering av frivillige, blir Ski-VM 2011 og Oslo Røde Kors lagt fram som caser til diskusjon i arbeidsgruppen. Oslo Røde Kors har et stigende antall frivillige, og deres erfaring er at rekruttering til konkrete aktiviteter er det enkleste når det gjelder å engasjere folk. Tydelig informasjon om hva som kreves (alder, tidsbruk, kursing osv.), kombinert med å gjøre det så enkelt som mulig å engasjere seg, er deres strategi. De jobber også mye med motivasjon av de frivillige. I tillegg stiller de endel krav for å få lov til å bli frivillig, slik at engasjementet dermed får høyere status.

Å heve status på deltakelse, var det flere av medlemmene i arbeidsgruppen som hadde konkrete erfaringer med. Et av medlemmene gav tips til å fokusere på at man har et begrensa antall plasser, så «meld deg på så fort som mulig», istedenfor å sette en tidsfrist for påmelding til arrangementer. Et annet av medlemmene fortalte at de ber alle sende inn søknad for å få lov til å delta, og dersom man ikke er kvalifisert, får man ikke komme, selv om det er ledige plasser. Dermed snur man hele kulturen med å mase på folk om å bli med, over til at folk opplever seg som heldige dersom de får plass.

 

Verdibasert ledelsevm pyramide
Verdibasert ledelse er et stikkord når det gjelder både Røde Kors og Ski-VM. Obligatorisk opplæring i visjon og verdier for frivillige skaper en enhetskultur og klare rammer å forholde seg til, i tillegg til at det definerer hensikten med engasjementet og på den måten motiverer de frivillige til å legge inn tid og innsats for å oppnå målet sammen. Ski-VM jobbet ut fra en styringspyramide med visjonen «Vi skal begeistre og spre vinterglede» på toppen, etterfulgt av definerte verdier som skulle gjennomsyre hele arrangementet. Det var viktig at alle frivillige fikk et genuint eierskap til dem og at de ulike målgruppene, som publikum, utøvere, media osv., fikk oppleve disse verdiene i praksis.

De 2270 frivillige ble av ledelsen lovet «personlig delaktighet og stolthet over å ha vært med på laget som skapte tidenes ski-VM». De fikk ulike frivilliggoder, som klær, gratis mat og drikke, egen frivillig-kro, gratis adgang til arenaen, gratis offentlig transport, samt gaver og div. tilbud fra sponsorer. «God ledelse og oppfølging av de frivillige» er et av suksesskriteriene som ledelsen i Ski-VM løfter frem.

I en undersøkelse gjort under Kongsberg Jazzfestival kom det fram at dersom de frivillige ikke opplevde å bli verdsatt tilstrekkelig, kunne det slukke engasjementet, mens gode tilbakemeldinger imidlertid skapte engasjement (Organisering og ledelse av frivillige: en studie av Kongsberg Jazzfestival, B. Elstad 1997).

Ski-VM mobiliserte et svært høyt antall frivillige på kort tid og gav mange interessante momenter til videre diskusjon i arbeidsgruppen. Men når det gjelder det å beholde frivillige over lengre tid, er det imidlertid mer relevant å studere organisasjoner som Oslo Røde Kors. Deres frivillige blir i gjennomsnitt 2,7 år i organisasjonen. Arbeidsgruppen så på hvordan Røde Kors Oslo har fokusert på å skape lojalitet blant sine medlemmer, både gjennom obligatorisk kursing i historie og verdier, men også ved å gjøre det lett å bytte mellom ulike aktiviteter, samt å tilby kurs og videreutvikling for de som kunne tenke seg å bli ledere. Organisasjonen gjennomførte en lojalitetsundersøkelse i 2011 som viste at hele 93 % var fornøyd med å være frivillig i Oslo Røde Kors.

 

Arbeidsgruppen for Organisasjonsutvikling
I arbeidsgruppen sitter tretten representanter fra bredden av LNUs medlemsorganisasjoner. Arbeidsgruppen er et ledd i LNUs innsatsområde «Gamle organisasjoner – nytt engasjement» og skal utveksle erfaringer og samle kompetanse. som skal komme resten av medlemsorganisasjonene i LNU til gode. I løpet av april vil arbeidsgruppen produsere et hefte om organisasjonsutvikling.

LNU om barns rett til personvern på NRK Morgennytt og Nyhetsmorgen

SUSS-telefonen lover ungdom at de kan ringe inn og spørre om helse og sex- under løfte om anonymitet. Likevel har de lagret sensitive opplysninger om ungdoms sexliv i over 20 år. LNUs generalsekretær Martin Østerdal kommenterer saken fra et barnerettighetsperspektiv i NRK Morgennytt og Nyhetsmorgen mandag 7. januar.

Hør saken på NRK Nyhetsmorgen her

Klippet fra Morgennytt kan du se her