Stian Seland på P2 Nyhetsmorgen

Stian Seland

LNUs påtroppende leder Stian Seland ble i morges intervjuet av Nyhetsmorgen på P2 om unges deltakelse på Stortinget før andre dag av årets Barne- og ungdomsting. Han tar til orde for at flere unge må nomineres på sikre plasser til stortingsvalg.

LNUs Resultatrapport for 2013 som lanseres på Barne- og ungdomstinget, har en egen temadel om unge kandidater på partienes lister til høstens stortingsvalg. LNU har sett både på hvor flinke de ulike partiene er til å nominere unge kandidater (18-29 år) på toppen av stortingsvalglistene fra de ulike fylkene, og hvor mange unge kandidater som har reelle sjanser til å komme inn på Stortinget.

Resultatene LNU har kommet fram til i årets Resultatrapport er nedslående lesning for de som er opptatt av unges rett til medvirkning og deltakelse i politikken:

  • Kun syv personer under 30 år er nominert på førsteplassen av i alt 133 lister. Dette betyr at andelen unge kandidater blant listetoppene er kun 5,26 prosent.
  • Kun 14 listekandidater under 30 år har gode sjanser for å bli valgt inn på Stortinget til høsten, av totalt 169 stortingsplasser. Andelen unge representanter på Stortinget vil dermed bli kun 8,3 prosent, mens aldersgruppen 18-29 år utgjør om lag 15,5 prosent av den norske befolkningen.
  • Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike partiene, og de rødgrønne partiene er langt bedre på å nominere ungdommer på sikre plasser enn de borgerlige partiene.

– Underrepresentasjon av unge på Stortinget er et demokratisk problem. De folkevalgte organene må representere befolkningen, og derfor må unge være representert på lik linje med andre, sier Seland.

Hør opptaket her:

Stian Seland på Nyhetsmorgen 29.04.2013

Les mer i LNUs resultatrapport 2013

Resultater fra Nairobi

Som flere av lesere har fått med seg har jeg vært LNUs representant til FNs bosetningsprograms 24. styremøte i FNs hovedkvarter i Nairobi. I dette blogginnlegget vil jeg kort oppsummere noen av utfallene/resultatene fra Nairobi.

Før avreise listet jeg opp tre prioriteringer for arbeidet mitt i Nairobi.  Dette var (1) arbeidsledighet blant unge, (2)  ungdom i FN-systemet og (3) finansiering av ulike ungdomsprogrammer i FN.

522120_10151351106927400_1927213532_n
Utkast til ene resolusjonen på ungdom, fra sekreteriatet i UN-Habitat.

I Nairobi ble det enighet om spesielt to resolusjoner (=tekster) med tema ungdom. Disse er enda ikke langt ut på Internett, men skal linke til de så snart de kommer. Dette er tekster som sier noe om hvordan medlemsland og UN-Habitat som organisasjon skal og bør jobbe videre med tanke på bærekraftig utvikling i byer. For medlemstatene er dette retningslinjer. Utkastene til begge resolusjonene kan du finne her. Samtlige av resolusjonene ble vannet ut nokså kraftig. Utvanning av resolusjoner skjer som oftest ved at ordlyden (og av og til innholdet) i dokumentene blir endret. Blant annet er enhver setning som starter med ”request” eller har ”commits” i seg sterke, mens ord som ”invites” eller ”encurages” som regel er svak ordlyd. Dette er ting som har en del å si i FN-sammenheng, og som regel starter man med mye ”request” og ender opp med mye ”invites”. Dette var også tilfellet for de to resolusjonene på ungdom som jeg fulgte, men det er fortsatt en god del positivt vi kan vise til i framtidig jobbing med ungdom og bærekraftig utvikling i byer, og også mer generelt i FN-systemet. Jeg både tror og håper at vi fikk vist viktigheten av at ungdom skal og bør være aktive endringsaktører på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Dette blir altså tatt fra hukommelsen og hulter-til-bulter notatene mine:

164249_10151978368947119_1436198553_n
Joao Scarpelini (27), ildsjel og ungdomsforkjemper fra Brasil, gjorde en helt fantastisk jobb som ordstyrer under høynivå-dialogen på ungdom og jobbskaping under UN-Habitats 24. styremøte.

1)     Arbeidsledighet blant unge

Dette var et aktivt diskutert tema på konferansen, og ble tatt opp spesielt i resolusjonen på ’promoteringen av bærekraftig urban utvikling ved å skape økonomiske muligheter for alle med spesiell referanse til ungdom og kjønn’ (lang tittel!). Her ble det oppfordret til at myndighetene skal lage nasjonale urbane strategier med fokus på jobbskaping og til å legge til rette for deltakende planlegging.

 

2)     Ungdom i FN-systemet

I resolusjonen på økonomiske muligheter ble det inngått et kompromi der man anmoder (request) UN-Habitats styre om å strømlinjeforme satsningen på blant annet ungdom, og om å fortsette arbeidet med Youth 21. Kort fortalt er dette et rammeverk som skisserer mulige veier videre for å styrke ungdomsdeltakelse i FN. Generalsekretær Ban Ki-Moons oppnevnelse av Spesialrådgiver på ungdom var blant elementene som ble nevnt. Ungdom har videre jobbet for opprettelsen av et permanent forum på ungdom i FN.

Videre skal UN-Habitat bidra i diskusjonen om hvordan ungdomsengasjement og medbestemmelse skal forbedres, og støtte den nyoppnevnte spesialrådgiveren i å etablere ulike mekanismer for ungdomsengasjement. Youth 21 prosessen blir også nevnt i resolusjonen på ’ungdom og bærekraftig urban utvikling’. Der fikk vi inn en anmodning om at UN-Habitat skal samarbeide tett med den nyoppnevnte spesialrådgiveren på ungdom, Ahmad Alhendawi, i å oppnå målet om å promotere strukturerte mekanismer for ungdomsdeltakelse, både på nasjonalt, regionalt og internasjonalt plan.

67524_10151352649867400_1032018283_n
Eget event på Youth21 agendaen i Nairobi. Fullsatt rom!

I den samme resolusjonen fikk jeg også inn en vennelig påminnelse og oppfordring om at alle land skal inkludere ungdomsdelegater i sine delegasjoner til UN-Habitat. I tillegg ble viktigheten av informasjonsteknologi (IKT) anerkjent, det ble oppfordret til ytterligere kapasitetsbygging blant unge og til å utarbeide medbestemmelsesmekanismer for unge på lokalt og nasjonalt nivå, likestilling mellom kjønn og bemyndiggjøring av unge kvinner spesielt ble understreket, UN-Habitat ble anmodet om å dele og bygge kunnskapsbase med henvisning til unge og land, det ble oppmuntret til å inkludere ungdom i arbeidet med ungdomskonferansen i Sri Lanka i 2014 og i forbindelse med den kommende konferansen  World urban Forum 7 i 2014, samt å strømlinjeforme FNs arbeid på og med ungdom nevnt i ulike ordformer.

I en helt annen resolusjon som omhandlet planleggingen av en stor konferanse i 2016 kalt Habitat III fikk vi inn at ungdom og kvinner spesielt skal være involvert i planlegging og gjennomføringen av konferansen.

3)     Finansiering av ungdomstiltak, programmer og ungdomssatsningen i FN

Dette er et sårt punkt (særlig i finanskrise-tider) hvor jeg har til gode å se noe mer enn  ”invites” i paragrafer der det er snakk om finansiering av ungdomsrelaterte programmer og aktiviteter. Men både myndigheter, bilaterale organer, multilateral organisasjoner og privat sektor er altså invitert til å bidra med ressurser (være seg økonomisk, menneskelige eller andre ressurser) til UN-Habitats arbeid på og med ungdom og kjønn. I resolusjonen er myndighetene også invitert til å gjøre slik atbarn og unge er tilstrekkelig reflektert i nasjonale budsjett og programmer (som dere ser er noen av invitasjonene åpne for litt tolkning), og til å styrke UN-Habitats arbeid på og med ungdom.

164924_10151355062757400_1391735275_n
John Anugraha fra India, medlem av Youth Advisory Board (YAB) på Kenyansk TV for å promotere ungdomsagendaen.

 

Det er med andre ord en rekke ting vi (både LNU og hver enkelt ungdomsorganisasjon) kan jobbe videre med, på tross av litt ymse ordlyd- og styrke. For ikke å gjøre blogginnlegget for langt skal jeg la dette synke inn litt, og spare bloggposten ”hvordan vi kan ta dette videre” til en senere anledning:)

God mandagskveld!

Forhandlingene fortsetter på UN-Habitats styremøte

Skrevet 18. april 2013 ca. kl. 14:

Hektiske dager! Det blir liten tid til blogginnlegg når forhandlingene pågår non-stop gjennom hele dagen, og man løper fra det ene forhandlingsrommet til det andre, fra møte til møte og prøver å få i seg en kaffekopp på veien. Men jeg må innrømme at jeg har fått veldig sansen for det, og de siste dagene har vært utrolig spennende.

Det er, som nevnt, mange ungdommer her, både fra ulike organisasjoner, fra prosjekter, universitet, og selvsagt alle 14 ungdommene som utgjør Youth Advisory Board (YAB). Alle ungdommene (og andre interesserte) møtes hver morgen for såkalte ”youth caucus”. Her diskuterer vi blant annet dagens agenda, ulike temaer knyttet til ungdom og hvordan vi best kan arbeide sammen for å oppnå målene våre for dette årets styremøte (Governing Council, GC). Det vi har fokusert på til nå er å få inn et par endringer i et par av resolusjonene. Dette gjør vi ved å drive lobbyvirksomhet opp mot de ulike delegasjonene (hvert land som deltar har en delegasjon bestående av ulike representanter fra regjering og embetsverk).

480012_10201090918261351_1484292882_n
Youth Causus, et møte der ungdom og andre interesserte samles for å blant annet diskutere strategi, prioriteringer og opplevelser.

Det er fryktelig mye å sette seg inn i, skjønne og forstå. Deriblant hvordan forhandlingene fungerer, hva slags høflighetsfraser man skal begynne innleggene med og gangen i FN-språket, finne ”agreed language”, altså språk som medlemslandene allerede har akseptert i tidligere forhandlinger, for ikke å snakke om å finne ut av hvordan FN-systemet er bygd opp og kjenne til hvordan UN-Habitat fungerer. I tillegg er det en utfordring å holde seg oppdatert på hvilke møter som foregår når og hvor, og hvilke resolusjoner  (tekster) det blir forhandlet på. Og som LNU-delegat er det selvsagt også den evige balansegangen om når man snakker på vegne av LNU, og når man representerer Norge som land. Det foregår nemlig parallelle forhandlinger, og som delegasjon må man fordele ressursene. Jeg fulgte naturligvis de to resolusjonene  som er blitt fremmet på tema ungdom, samt at jeg fikk Utenriksdepartementet til å pushe ungdom inn i en resolusjon som angår planleggingen av en kommende konferense i Istanbul i 2016 som blir Habitat III (Det har altså, med tjue års mellomrom, vært to store konferanser, Habitat I og Habitat II, tidligere).

535896_10201102723276469_166129034_n
I LNU snakker vi ofte om at ungdom må være delaktig og tilstede ved forhandlinsbordet. Så jeg satte meg likegjerne oppå det jeg, bare for å understreke et poeng. Her forhandler jeg med blant annet USA, EU og Canada om en av de to resolusjonene som omhandler ungdom.

Onsdag møtte jeg vise-presidenten i UN-Habitat, og var aktiv i et høy-nivå møte på ungdom og jobbskaping. Her la jeg blant annet vekt på viktigheten av  partnerskap mellom myndigheter, privat sektor og sivilt samfunn, da med henvendelse til hvordan ungdomsorganisasjoner bør være i dialog og viktigheten av å linke utdanning til arbeidsmarkedet.

13930_10201102660274894_745475399_n (1)
Møte med Ms. Aisa Kacyira, vise-president i UN-Habitat (Deputy Executive Director på engelsk).

Torsdag var det forhandlinger. Under gjennomgangen av den første resolusjonen som gikk på å skape økonomiske muligheter for alle med spesiell referanse til ungdom og kvinner var vi nødt til å inngå et kompromi med USA, Canada og EU. De er alle har motstandere til en hver referanse til et permanent forum på ungdom (dette er en foreslått mekanisme for å styrke ungdomsmedvirkning i FN-systemet, og er ganske likt det som nå finnes for urbefolkningen, ”permanent forum on indigious issues”) og som generelt ønsker en kraftig nedtoning av henvendelser til ungdomsdeltakelse i teksten. Utfallet ble, ikke uventet, noe svakere enn det opprinnelige utkastet, men det er definitivt noe vi kan jobbe videre på. Også i den andre resolusjonen som gikk direkte på ungdom og bærekraftig urban utvikling fikk vi inn en del god tekst som LNU i samarbeid med UN-Habitat vil arbeide for å få gjennomført.

Jeg tror jeg har sovet godt ca. 20 timer i løpet av den siste uka. Peace out, i’m going for a power nap.

Jeg er ikke alene!

Jeg fant jeg fant! Eller jeg tracket en annen ungdomsdelegat via twitter er vel egentlig the real deal. Det viser seg nemlig at Sri Lanka har en ungdomsdelegat som er en del av den offisielle delegasjonen. Til informasjon har Sri Lanka veldig mye forskjellig program for og med ungdom, de har et nasjonalt ungdomsorgan noe alla LNU men med den vesentlige forskjellen at de i Sri Lanka Youth Council (National Youth Services Council) har hele 2000(!) ansatte. Sri Lanka er også de som til neste år skal være vertskap for World Congress on Youth.  Selv om delegaten kom på plass kun en uke før selve møtet må det kunne sies å være bedre enn ingenting. Fra en til to! Flere små bekker gjør veldig snart en stor å. Er det ikke sånn?

yab under gc24
Medlemmer av Youth Advisory Board (YAB) under arbeid.

Det er utrolig lærerikt og inspirerende å komme til et sted hvor det befinner seg et par håndfull utrolig dyktige, kunnskapsrike, engasjerte og inspirerende ungdom fra hele verden som alle sitter på så mange verdifulle erfaringer og tanker om hvordan vi skal oppnå alt fra bærekraftige byer til hvordan vi skal få gjennomslag for resolusjonene som er i omløp. Vi i LNU har masse å lære, og vi har mange erfaringer og dele. Ikke få ganger i løpet av oppholdet har jeg blitt kontaktet av folk som vil høre hvordan vi gjør det i Norge, og ikke sjelden finner jeg meg selv i å bryte ut at «dette bør vi ha hjemme også!». Så gjelder det jo å holde på alt dette, men det skal vi så absolutt gjøre og jeg gleder meg til å fortsette arbeidet, både ut denne uka og videre!

 

Følg med på Governing Council 24 og hva som skjer:

Lise på twitter: @lisegonefishing

Hashtag for Governing Council: #GC24

UN-Habitat på twitter: @UNHABITAT (de er også på facebook!)

Noen av møtene sendes også direkte: http://sns.unon.org/

 

Ta gjerne kontakt om du/dere har noe på hjertet!