Tellende og totale medlemstall

De siste dagene har det pågått en diskusjon mellom AUF og Unge Høyre vedrørende medlemstall. Vi ønsker derfor å klargjøre hva som er «tellende medlemmer».

LNU forvalter støtteordningen Frifond organisasjon, som gir tilskudd til sentralleddet til landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Organisasjonens sentralledd fordeler så disse midlene videre til sine lokale lag. Hvor mye penger man får er basert på blant annet hvor mange tellende medlemmer organisasjonen har. For å være et tellende medlem i en ungdomsorganisasjon, må man være under 26 år, og ha betalt minimum 50 kroner i kontingent (det er også en rekke andre krav, se retningslinjer for Frifond organisasjon).

Tellende medlemmer skiller seg derfor ofte fra organisasjonens  totale medlemstall. Organisasjonens medlemmer som for eksempel er over 26 år får de ikke støtte for, og det samme gjelder medlemmer som ikke har betalt minst 50 kroner i kontingent. Det betyr ikke at disse ikke er fullverdige medlemmer i organisasjonen.

Hvor mange tellende medlemmer organisasjonen har har altså betydning for hvor mye støtte organisasjonen får fra LNU gjennom Frifond organisasjon. I andre situasjoner er det organisasjonens egen definisjon som gjelder. For eksempel må organisasjonen ha minst 300 individuelle medlemmer under 30 år basert på organisasjonens egen definisjon av medlemmer dersom de ønsker å bli medlem av LNU (LNUs vedtekter).

LNUs definisjon på tellende medlemmer bygger på definisjonen til Fordelingsutvalget, som forvalter den største driftsstøtteordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi har valgt å gjøre dette slik at organisasjonene skal slippe å lage to revisorattester. Som eksempel er det i september 2013 søknadsfrist hos Fordelingsutvalget. Da sendte organisasjonene inn medlemstall for 2012. Neste søknadsfrist for Frifond organisasjon er da april 2014, og da får vi inn tallene for 2012. Det gjør at LNU alltid sitter på to år gamle medlemstall, men til gjengjeld er disse tallene revisorgodkjente og kontrollert først av Bufdir, så av LNU, uten at det krever mye fra organisasjonene. LNU får da oversikt over både det totale medlemstallet, og hvor mange av disse som er tellende medlemmer for å få støtte.

Alle organisasjoner har forskjellige definisjoner for hva det vil si å være et medlem i deres organisasjon. Så selv om organisasjonens totale medlemstall gir et bedre bilde på hvor stor en organisasjon er, er ikke disse tallene nødvendigvis sammenliknbare.

 

Martin Østerdal, generalsekretær i LNU.